FAQs Complain Problems

सूचना:

घर बाटो प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
४ कित्ता सम्म रु.५२० र सो भन्दा माथि प्रति कित्ता रु.१००/- थप
आवश्यक कागजातहरु: 

• निवेदन (बाटोका नाम, टोल समेत खुलाउने), नागिरकता प्रमाणपत्र पत्रका प्रतिलिपि
• जग्गाधनी प्रणापत्र पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
• जग्गा रहेका क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नक्सा
• चालु आ.व. सम्मको मालपोत वा सम्पती कर तिरेका रसिद
• लिन दिन दुबै व्यक्ति नागरिकताका प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनुपर्ने ।
• स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन ।